تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه ی کیفیت اقلام تعهدی و هزینه‌های نمایندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دپارتمان حسابداری، دانشکده زینب کبری(س)، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان همدان، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش، بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه کیفیت اقلام تعهدی با هزینه­های نمایندگی است. در همین راستا تعداد 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1390 الی 1395 انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه­های پژوهش از تحلیل­های آماری رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد کیفیت اقلام تعهدی تاثیر منفی و معناداری بر هر دو معیار هزینه نمایندگی دارد. همچنین هنگام استفاده از نسبت هزینه­های عملیاتی به فروش به عنوان نماینده هزینه نمایندگی، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و مالکیت شرکتی تاثیر مثبت و معناداری بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه نمایندگی دارند اما هنگام استفاده از نسبت گردش دارایی­ها به عنوان معیار هزینه نمایندگی مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی تاثیر منفی و مالکیت شرکتی تاثیر مثبت و معناداری بر رابطه بین  این دو متغیر دارد. بنابراین توجه همزمان  به ساختار مالکیت و اقلام تعهدی هنگام بررسی تضاد نمایندگی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها