بررسی عوامل تعیین کننده استراتژی سازگار با محیط زیست بر مزیت رقابتی سبز و عملکرد صادرات سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک. اراک. ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی. دانشکده مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک. اراک. ایران.

چکیده

محقق تلاش دارد در طی این پژوهش به بررسی عوامل تعیین کننده استراتژی سازگار با محیط زیست بر مزیت رقابتی سبز و عملکرد صادرات سبز بپردازد. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت­های برتر صادراتی ایران می­باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش پیمایشی می­باشد. در این راستا ضمن مرور بر ادبیات موضوع و استفاده از منابع کتابخانه­ای، محقق از پرسشنامه­ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده کرده است. فرضیات این پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم­افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفت. نتایج در پایان حاکی از تاثیر مثبت متغیرهای (نگرانی عمومی زیست محیطی و فرهنگ سازمانی سبز) با استراتژی­های سازگار با محیط زیست، تاثیر منفی شدت رقابت خارجی بر استراتژی­های سازگار با محیط زیست، تاثیر مثبت مزیت رقابتی سبز بر عملکرد صادرات سبز و همچنین تاثیر مثبت مزیت رقابتی سبز و استراتژی­ سازگار با محیط زیست بر عملکرد صادرات سبز می­باشد.

کلیدواژه‌ها