عوامل موثر بر پذیرش مالیات الکترونیکی توسط مودیان مالیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ، گروه مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی، تهران ، ایران

2 دانشجوی مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اسلامی استاد ، گروه مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکزی، تهران ، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ، دانشگاه ازاد اسلامی ، تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

مالیات به عنوان یک بخش از درآمدهای دولت نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارد. امروزه نقش نظام های مالیاتی در هر کشوری در تأمین درآمدها از محل وصول منابع مالیاتی بر هیچکس پوشیده نیست.  روند تکاملی تشخیص مالیات در سطح کشورهای پیشرفته جهان نشان دهنده کاهش استفاده از ابزارهای سنتی جهت تشخیص مالیات و روی آوری به استفاده از مالیات الکترونیکی بصورت چشمگیری می باشد. سرمایه گذاری و داشتن متخصص کافی که همواره به عنوان دو عامل اصلی در راه اندازی و به ثمر رسیدن یک پروژه محسوب شده، بر جریان راه اندازی طرح مالیات الکترونیک در ایران نیز اثرگذار بوده اند. این پژوهش با هدف بررسی و اولویت بندی عوامل موثر با پذیرش مالیات الکترونیک توسط مودیان شهرتهران انجام شده است. مدلی که در این تحقیق استفاده کردیم مدل تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده تیلور وتاد است که سعی دارد، باورهای برجسته و تاثیر گذار بر پذیرش مالیات الکترونیک، مانند نگرش، هنجارذهنی و ادراک از کنترل رفتاری را تعیین کند. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مودیان بزرگ  مالیاتی شهر تهران در سال 1395 است. بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان، تعداد 384 نفر از اعضای جامعه آماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .  چهار ویژگی شامل جنسیت، سن و میزان تحصیلات  مورد بررسی قرار گرفت. همچنین  به تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شده است. با استفاده از روش های آمار توصیفی، نتایج داده های به دست آمده از متغیرهای جمعیت شناختی بیان شده است. بین کنترل رفتاری و پذیرش خدمات مالیات الکترونیک رابطه همبستگی متوسطی وجود دارد. سطوح بالای نگرش ذهنی مودیان با سطوح بالای پذیرش خدمات مالیات الکترونیک و سطوح پایین  نگرش ذهنی مودیان با سطوح پایین پذیرش خدمات مالیات الکترونیک همراه بوده است. می توان گفت که بین ادراک از سهولت و پذیرش خدمات مالیات الکترونیک رابطه همبستگی قوی وجود داردو همچنین بین امنیت و پذیرش خدمات مالیات الکترونیک رابطه همبستگی متوسطی وجود دارد. می توان گفت که  بین سرعت و پذیرش خدمات مالیات الکترونیک و بین خدمات حمایتی مشتریان و پذیرش خدمات مالیات الکترونیک رابطه همبستگی قوی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها