نقش میانجی سرمایه اجتماعی در رابطه سرمایه روان‌شناختی و کارآفرینی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 گروه علوم تربیتی،واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف پژوهش، بررسی نقش میانجی سرمایه اجتماعی در رابطه سرمایه روان‌شناختی و کارآفرینی سازمانی است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی می باشد و از نظر روش شناسی توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 50 نفر کارکنان اداره بهزیستی شهرستان بجنورد  می باشد. نمونه گیری به روش تمام شماری انجام شد. داده­ها توسط پرسشنامه های سرمایه روان‌شناختی لوتانز (2007) با ضریب پایایی (آلفا=85/0)، پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هیل (2003) با پایایی (آلفا=85/0) و پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) با پایایی (آلفا=93/0) جمع آوری شد. پرسشنامه ها دارای روایی صوری و محتوایی می باشند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss 16 و Amos تحلیل شدند. تحلیل آماری  نشان داد که رگرسیون نمرات متغیر پیش­بین به طرف متغیرکارآفرینی سازمانی معنی‌دار است در نتیجه بین سرمایه روان‌شناختی با کارآفرینی سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین ابعاد سرمایه اجتماعی (همکاری، روابط، اعتماد و فهم متقابل)، شرایط ورود به معادله نهایی رگرسیون برای توضیح تغییرات کارآفرینی سازمانی را دارا هستند؛ بنابراین بین سرمایه اجتماعی با کارآفرینی سازمانی کارکنان اداره بهزیستی شهرستان بجنورد رابطه معناداری وجود دارد.همچنین نمرات متغیرهای پیش­بین (سرمایه روان‌شناختی و مؤلفه‌های آن) به طرف متغیر وابسته (سرمایه اجتماعی) از نظر آماری معنی‌دار است؛ بنابراین بین سرمایه روان‌شناختی با سرمایه اجتماعی کارکنان اداره بهزیستی شهرستان بجنورد با سطح معناداری 001/0رابطه معنادار وجود دارد. همچنین نتایج به دست آمده از تحلیل مسیر نقش واسطه‌ای سرمایه اجتماعی در رابطه سرمایه روان‌شناختی و کارآفرینی سازمانی اداره بهزیستی شهرستان بجنورد را مورد تأیید قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between psychological capital and organizational entrepreneurship emphasizing the mediating role of social capital

نویسندگان [English]

  • zeinab iznloo 1
  • Behrang Esmaeili Shad 2
1 Department of Educational Sciences, Bojnourd branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
2 Department of Educational Sciences, Bojnourd branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.
چکیده [English]

 The main purpose of study is “Examining the relationship between psychological capital and organizational entrepreneurship emphasizing the mediating role of social capital”. Study is descriptive – correlational. The study sample included 50 employees of the Department of Social Welfare from the office of Bojnord. Sampling was performed using the whole society. Data are collected by Psychological capital questionnaire Luthans (2007) (alpha = 85/0), organizational entrepreneurship questionnaire Hill (2003) (alpha = 85/0) and social capital questionnaire Nahapiet and Ghoshal (1998), (alpha = 93/0). Regression analysis showed that number regression predicting the scores toward the criterion variable (organizational entrepreneurship) are significant. As a result, there is a significant relationship between the psychologically capital and organizational entrepreneurship with a significant level 00/0. Social capital possess the final conditions of terms of entry into the regression equation to explain changes of corporate entrepreneurship; there is a significant relationship between the social capital and organizational entrepreneurship with a significant level 00/0. Scores of predicting variables (psychological capital) toward the dependent variable (social capital) is statistically significant; So that there is a significant relationship between the psychological capital and social capital with a significant level 00/0. The results of the analyzing the mediating role of social capital approved the relationship between the psychological capital and organizational entrepreneurship in the Department of Social Welfare of Bojnord.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological capital
  • Organizational Entrepreneurship
  • Social capital