مدل سنجش فرآیند مدیریت دانش بازاریابی : رویکرد آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه الزهرا،

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان

3 دانشجوی دکترا مدیریت سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه مازندران

چکیده

هدف این مطالعه ارائه الگویی بمنظور سنجش فرآیند مدیریت دانش بازاریابی با استفاده رویکرد آمیخته است. در این مقاله ابتدا  مفاهیم و مبانی نظری تحقیق را مورد بررسی قرار گرفته و سپس با بررسی تحقیقات پیشین، شاخص های اندازه گیری فرآیند مدیریت دانش بازاریابی استخراج شده است. در ادامه متغیرهای اولیه استخراج شده با روش کیفی و به وسیله گروه های کانونی غربال و متغیرهای مناسب جهت طراحی مدل و سنجش آن تایید شدند. جامعه آماری این تحقیق مدیران، روسا و کارشناسان بازاریابی یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور بوده و  نمونه آماری به صورت سرشماری جامعه آماری انتخاب گردید. در ادامه داده های کمی پژوهش با پرسشنامه گردآوری و با توجه به اینکه جامعه آماری سرشماری شده بود با روش های آمار توصیفی و ماتریس اهمیت- عملکرد تحلیل شد. نتایج نشان داد که وضعیت فرآیند مدیریت دانش بازاریابی در سطح متوسطی است اما سطح ابعاد آن  باهم متفاوتند. فعالیت خلق و کسب دانش بازاریابی  در سطح متوسط رو به بالا و نسبتا خوبی بود و پس از آن تسهیم دانش بازاریابی و کاربرد دانش بازاریابی  در سطح متوسطی قرار داشتند اما وضعیت انباشت و سازماندهی دانش بازاریابی مطلوب نبود و پایین ترین سطح را در میان فعالیتهای فرآیند مدیریت دانش بازاریابی به خود اختصاص داد.

کلیدواژه‌ها