شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر موفقیت بازاریابی اینترنتی بین‌المللی شرکت‌های صادراتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، تهران ، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل، دانشگاه شاهد، تهران

چکیده

یکی از مهم­ترین قابلیت­های اینترنت آسان­تر کردن ورود به بازارهای بین­المللی می­باشد. اینترنت به دلیل ارزان بودن و گسترده بودن قدرت تاثیر از مهمترین عوامل اصلی نفوذ در بازار است. در این بین شناسایی عواملی که بازاریابی اینترنتی را  موثرتر می‌نماید حائز اهمیت می‌باشد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر موفقیت بازاریابی اینترنتی در شرکت‌های صادراتی کشور می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها و ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی-پیمایشی دسته‌بندی نمود. جامعه آماری در این پژوهش شرکت‌های صادراتی کشور است که با استفاده از پرسشنامه داده‌های مرتبط جمع‌آوری شده و توسط پرسشنامه مقایسات زوجی اولویت‌بندی عوامل صورت گرفت. روش تحلیل مورد استفاده در این پژوهش تحلیل سلسله مراتبی فازی می‌باشد. نتایج نشان داد که عوامل موثر بر موفقیت بازاریابی در پنج گروه اصلی که هرکدام دارای زیرمعیارهای مربوط به خود می‌باشند تقسیم‌بندی می‌شوند. رتبه‌بندی عوامل اصلی نشان داد که عوامل مرتبط به 1. استراتژی بازاریابی در رتبه نخست و 2. عوامل مرتبط بین‌المللی و کانال‌های توزیع، 3. عوامل مربوط به مشتریان، 4. عوامل داخلی و تحقیقات بازاریابی و 5. عوامل مرتبط به طراحی وب‌سایت در رتبه‌های بعدی از نظر اهمیت در موفقیت بازاریابی اینترنتی شرکت‌های صادراتی ایران قرار دارند.

کلیدواژه‌ها