ویژگی‌های کمیته حسابرسی و کیفیت صورت‌های مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت مالی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی پردیس علوم و تحقیقات

چکیده

کمیته‌ حسابرسی، از سازوکارهایی است که انتظار می‌رود در راستای حفظ منافع گروه‌های گوناگون استفاده‌کننده از اطلاعات حسابداری، مؤثر واقع شود. کمیته حسابرسی از اجزای ارکان راهبری بنگاه تلقی می‌شود و عاملی تعیین‌کننده درروند گزارشگری مالی است، که اعتبار صورت‌های مالی حسابرسی شده را افزایش می‌دهد. لذا بر پایه این استدلال،  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و کیفیت صورت‌های مالی می‌پردازد. بدین منظور، نمونه‌ای متشکل از 41 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 تا 1394 انتخاب گردید. ویژگی‌های کمیته حسابرسی توسط متغیرهای مشاهده‌پذیر تخصص مالی، استقلال و اندازه کمیته حسابرسی و کیفیت صورت‌های مالی نیز بر اساس مدل تعدیل‌شده جونز(1995) اندازه‌گیری شد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل‌قبول الگوهای اندازه‌گیری پژوهش، نتایج حاکی از آن بود که ویژگی‌های کمیته حسابرسی، کیفیت صورت‌های مالی را افزایش می‌دهد

کلیدواژه‌ها