الگویی ساختاری برای تبلیغات شفاهی (دهان به دهان)مشتریان بر اساس مزایای ارتباطات و عوامل کیفی خدمات (مورد مطالعه:خطوط هوایی در شهر ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه پیام نور ایلام

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی و عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد مرکز مهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

هدف از این تحقیق،طراحی الگویی ساختاری برای تبلیغات شفاهی یا دهان به  دهان مشتریان خطوط هوایی در شهر ایلام بر اساس مزایای ارتباطات و عوامل کیفی خدمات می‌باشد. تحقیق حاضرازلحاظ هدف کاربردی،‏ لحاظ ماهیت و روش در دستۀ تحقیقات علی واز حیث اجرا میدانی می‌باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل مشتریان شرکت های هواپیمایی در شهر ایلام می باشند که با استفاده از نمونه گیری تعداد 267 نفر انتخاب گردید. برای جمع‌آوری اطلاعات ازپرسشنامه مقاله نگ و همکاران (2011) استفاده شده که پس از تأیید روایی وپایایی آن (ضریب آلفای کرونباخ73درصد) بین نمونه توزیع گردید. در ضمن محقق از مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی به کمک نرم افزار لیزرل برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده کرده است. نتایج تحقیق حاکی از این می باشد که از دوازده فرضیه موجود هفت فرضیه پذیرفته و 5 فرضیه رد شد.

کلیدواژه‌ها