عوامل تأثیرگذار شرکت های دانش بنیان بر اقتصاد مقاومتی در بازارهای کسب و کار(مطالعه موردی شرکت های دانش بنیان شهر تهران در سال 1395)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استادیار عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز-تهران- ایران

چکیده

     هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین عوامل تأثیرگذار شرکت­های دانش بنیان بر اقتصاد مقاومتی در بازارهای کسب و کار، متضمن مطالعه موردی در شرکت­های دانش ­بنیان شهر تهران در سال 1395می­باشد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و براساس نحوه جمع­آوری اطلاعات در قالب توصیفی- تحلیلی می­باشد. نتایج به دست آمده از معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS نشان داد متغیرهای منابع، ساختار، فرآیند، رشد، بازار و محصول به عنوان عوامل تأثیرگذار شرکت­های دانش بنیان بر اقتصاد مقاومتی می­باشند و متغیر محصول با ضریب مسیر 49/0 به عنوان تأثیرگذارترین عامل شناخته شد و متغیر ساختار با داشتن ضریب مسیر 208/0- و 1.5=T-value در بررسی­ها رد گردید. دستاوردهای تحقیق نشان داد که سیاست های سرمایه گذاری می بایست در جهت توسعه شرکت های دانش بنیان بوده تا از این طریق فرآیند ها و سیستم های نوین تولید محصول موجبات افزایش توان فن آوری در اقتصاد ملی در شرایط کنونی فراهم سازیم.

کلیدواژه‌ها