بررسی دلایل مقاومت کارکنان در مقابل سیستم های مدیریت دانش (مطالعه موردی: گمرکات استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، مرند، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، مرند، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی دلایل مقاومت کارکنان در مقابل سیستم های مدیریت دانش (مطالعه موردی: گمرکات استان آذربایجان شرقی) است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده، یک پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی محسوب می‌شود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر، شامل کارکنان گمرکات استان آذربایجان شرقی به تعداد 430 نفر بوده است. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه آماری 205 نفر بدست آمد. داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردید که روایی پرسشنامه به صورت محتوایی مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته است. جهت محاسبه‌‌ی پایایی پرسش‌نامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است. چون ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها از مقدار استاندارد 7/0 بیشتر بود در نتیجه سؤال‌های مربوط به متغیرهای تحقیق از پایایی لازم برخوردار بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش از روش تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که هشت عامل بیزاری از باخت، هزینه های انتقال، هنجارهای اجتماعی، عوامل تکنولوژیکی، عوامل فرهنگی، عوامل انگیزشی، سیستم آموزشی نامناسب، فقدان حمایت مدیریتی به عنوان علل مقاومت کارکنان در مقابل سیستم مدیریت دانش شناسایی شد. نتایج مدل معادلات ساختاری نیز نشان داد که از میان هشت عامل، شش عامل (بیزاری از باخت، هزینه های انتقال، هنجارهای اجتماعی، عوامل تکنولوژیکی، عوامل انگیزشی و فقدان حمایت مدیریتی) تاثیر معنی داری بر قصد مقاومت کارکنان در مقابل سیستم مدیریت دانش داشته است.

کلیدواژه‌ها