بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهبود عملکرد تولید با هدف ارتقاء سطح رضایت مشتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،تبریز، ایران

2 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, تبریز, ایران

چکیده

با توجه به اهمیت کیفیت در سازمان ها و توجه بیش از پیش به آن در سازمان ‌های امروزی، راه‌ ها و ابزار های گوناگونی برای رسیدن به آن ارائه و پیشنهاد شده است. امروزه مدیریت کیفیت جامع با توجه به دید جامعی که به مسائل سازمان دارد توانایی کنترل خدمات و محصولات و حتی فرآیند فروش را خواهد داشت. هم چنین مدیریت کیفیت جامع بار ها توسط محققان گوناگون بر عملکرد سازمان آزمایش و تائید شده است. این پژوهش با هدف تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد تولید در جهت ارتقاء رضایت مندی مشتریان در شرکت شیشه مظروف انجام شده‎ است. جامعه‎ آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران، کارمندان شرکت شیشه مظروف و مشتریان آن‌ ها بوده است که از این بین 187 نفر، شامل 117 نفر از مشتریان و 70 نفر از مدیران و کارمندان به عنوان نمونه و بر اساس فرمول کوکران تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده این تحقیق پرسش نامه استاندارد به منظور گرد آوری داده‌ های تحقیق که شامل مدیریت کیفیت جامع، عملکرد تولید و رضایت مندی مشتری است می‌ باشد. روایی و پایایی پرسش نامه ‌ها با توجه به بومی سازی آن‌ ها با روش ضریب آلفای کرونباخ تعیین و نهایتا از نرم افزار SPSS21 جهت آزمون فرضیات استفاده گردید. به منظور رسیدن به اهداف تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون، روش مدل تحلیل مسیر و رگرسیون خطی چند گانه توسط نرم افزار SPSS21 استقاده شده است. یافته‌ های تحقیق حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ ها، حاکی از آن می ‌باشد که مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد تولید تاثیر گذار بوده است و هم چنین عملکرد تولید بر رضایت مندی مشتری تاثیر به سزایی داشته است و عامل احساس مسئولیت از مدیریت کیفیت فراگیر با ضریب بتا (46/0) بیشترین تأثیر را در عملکرد تولید در شرکت شیشه مظروف داشته است

کلیدواژه‌ها