تاثیر ارزش ویژه برند و اعتماد به برند های ورزشی بر تصمیم گیری خرید مشتریان کالاهای ورزشی در سطح اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ،گروه تربیت بدنی،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکترا ،گروه تربیت بدنی،واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

3 دانشجوی دکترا،گروه تربیت بدنی،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

4 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد،گروه تربیت بدنی،واحد ملکان، دانشگاه آزاد اسلامی، ملکان، ایران

چکیده

پ‍ژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ارزش ویژه برند و اعتماد به برند های ورزشی در تصمیم گیری خرید کالاهای ورزشی در سطح ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی بعمل آمد. بدین منظور 110 نفر از کارمندان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی تبریز انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه‌ها از پرسشنامه (64سوالی)سبک تصمیم خرید کندال استفاده شد. روایی این پرسشنامه مورد تایید اساتید مدیرت ورزشی قرار گرفت وبرای پایایی پرسشنامه میزان آلفا کرونباخ برای همه گویه ها بالای 75% بدست آمد.در این تحقیق با توجه به ماهیت موضوع، روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده و اطلاعات به صورت میدانی با استفاده از نظرات و دیدگاه‌های کارکنان ادارات ورزش و جوانان آستان آذربایجان شرقی گردآوری شده است. داده‌های تحقیق ابتدا با استفاده از آمار توصیفی برای تعیین میانگین، انحراف معیار، فراونی ها، درصدها و رسم نمودار استفاده شد. برای این منظور اطلاعات دموگرافیک آزمودنی‌ها و نیز متغیرهای پژوهش از لحاظ توصیفی ارزیابی و گزارش شدند. در مرحله بعدی از آمار توصیفی برای بررسی توزیع طبیعی متغیرها از آزمون کالموگراف اسمیرنوف ، و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش نیز از آزمون آماری رگرسیون و ضریب همبستگی استفاده شد. همچنین روش‌های آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS V22 با سطح معناداری کمتر از (05/0)، انجام گرفت و نتایج مربوط به فرضیه‌ها نشان داد که ارزش ویزه برند و خرده مقیاس های آن بر تصمیم خرید مشتریان تاثیر معناداری دارد. همچنین اعتماد برند نیز بر تصمیم خرید مشتریان تاثیر معناد اری دارد.

کلیدواژه‌ها