طراحی مدل بازاریابی پزشکی با استفاده ازروش تحلیل مضمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی،مدیریت،پیام نور،تهران،ایران

2 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد عجبشیر

چکیده

تامین نیازها و برآوردن توقعات بیماران و آگاهی پزشکان از انتظارات آنان می تواند منجر به ارائه خدمات بهتر و برآورده کردن نیازهای منطقی بیماران شود. ماهیت هر فعالیت بازاریابی، آمیخته بازاریابی است و بازاریابی پزشکی نیز برای توسعه نیازمند طراحی آمیخته بازاریابی است. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بازاریابی پزشکی، سعی در شناخت عوامل موثر بر انتخاب یک پزشک توسط بیماران شهر تهران و شناسایی انتظارات بیماران از پزشکان عمومی و متخصص  دارد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اکتشافی است و به کمک روش پژوهش کیفی تحلیل مضمون با انجام دادن 7 مصاحبه ی اکتشافی، 12 مشاهده ی مشارکتی و مرور 357 مقاله ی مرتبط  انجام شده است، پس از بررسی های صورت گرفته در حوزه ی بازاریابی خدمات و بازاریابی پزشکی و طی مراحل گام به گام تحلیل مضمون، 18 کد از طریق مصاحبه، 7 کد به کمک مشاهده و 8 کد با مطالعه ی مقالات استخراج گردید و در نهایت  7 تم اصلی( نیازها و خواسته ها، هزینه ها، مکان، ارتباطات، فروش شخصی، برندینگ، روابط عمومی) و 31 تم فرعی معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها