رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل رابطه ای خاکستری و تاپسیس در فضای فازی شهودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و مدیر گروه برنامه ریزی و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

3 گروه مدیریت مالی ،دانشگاه علوم اقتصادی، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد مهندسی دانش و علوم تصمیم، دانشگاه علوم اقتصادی، تهران، ایران

چکیده

انتخاب سهام از مسائل مهم بازار سرمایه است و همواه با عدم اطمینان همراه است. سرمایه گذاران برآنند که با توجه به معیارهای سرمایه گذاری و ترجیحات شخصی خود، به بهترین انتخاب ها دست یابند و قضاوتشان نیز مبتنی بر دانش آن هاست که از طریق واژه های (متغیرهای) زبانی (کلامی) بیان می گردند. رویکرد ارائه شده، تحلیل رابطه ای خاکستری برمبنای مفهوم تاپسیس فازی شهودی است که برای اولین بار برای رتبه بندی پنجاه شرکت برتر بورس تهران استفاده شده است. سپس، همبستگی بین رتبه بندی با رویکرد ترکیبیتحلیل رابطه ای خاکستری و تاپسیس با رتبه بندی بورس توسط آزمون اسپیرمن بررسی و مقایسه شد. نتایج حاکی از وجود همبستگی ضعیف میان این دو رتبه بندی است. لذا شرکت های برتر منتخب بورس لزوما رتبه های بالاتری را از جنبه نسبت های مالی نداشته و صورت های مالی آن ها، تقریب ضعیفی از احتمال برتری آن ها به شمار می آیند.

کلیدواژه‌ها