بررسی اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام و میزان سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدلهای GARCH و VAR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس، بندر عباس،ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دنشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،دانشکده اقتصاد و مدیریت،تهران و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)، گروه حسابداری، تهران

چکیده

در تحقیق حاضر به مطالعه حجم معاملات، نوسانات و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و روابط آنها با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره مدل (GARCH,ARCH) و مدل های اتورگسیو ( VAR ) بر روی داده های مربوط به سال های 1393-1370 پرداخته است.
نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که نوسانات نرخ سود بانکی، ثبات قوانین، نوسانات بازدهی، حجم معاملات بورس، نرخ تورم، نرخ ارز رسمی و بازارآزاد و سرمایه گذاری در کل اقتصاد، بیشترین تأثیر را در جذب سرمایه گذاری بخش مالی اقتصاد داشته است. از طرف دیگر در بلندمدت از یک رابطه خطی که در آن تأثیر متغیرهای تغییر نرخ سود بانکی، نرخ ارز بازار آزاد و نوسانات بازدهی بورس منفی بوده و تأثیر داراییهای جایگزین، نرخ ارز بازار رسمی، شاخص ثبات قوانین، حجم معاملات و موجودی سرمایه مثبت می‌باشد. و دلیل این تأثیرات بیانگر وجود مقررات زائد، مداخله دولت در اقتصاد، سیاست‌های رقابتی، موانع بوروکراسی و قانون و مقررات دولتی در دسترسی به بازارهای سرمایه است. لذا با وضع مقررات کارا،در جهت افزایش جذب سرمایه در بورس بوسیله دولت، تا حدودی این مشکلات را با هزینه کمتر می توان رفع نمود. 

کلیدواژه‌ها