بررسی روابط ساختاری میان مدیریت کیفیت جامع، مدیریت زنجیره تامین و عملکرد سازمانی (مطاله موردی: کارخانه مانیزان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکز،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران, ایران

2 گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش ،جزیره کیش

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی روابط ساختاری میان مدیریت کیفیت جامع، مدیریت زنجیره تامین و عملکرد سازمانی در کارخانه مانیزان کرمانشاه بوده و تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی - پیمایشی می‌باشد. جامعه­ی آماری تحقیق شامل مدیران، کارشناسان فنی و غیرفنی و کارکنان کارخانه مانیزان به تعداد 508 و تعداد نمونه ها هم، با بهره گیری از فرمول کوکران، 219 نفر تعیین گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مقیمی(1388)، پرسشنامه سادیکوگلو و زهیر(2010) و پرسشنامه عملکرد سازمانی سنفورد (2009) استفاده گردید که از روایی صوری برخوردار و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. روش‌های آماری مورد استفاده، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، آزمون فریدمن و معادلات ساختاری بوده اند. نتایج تحقیق نشان داد که کارکردهای مدیریت کیفیت،  انتخاب تامین کننده،  مشارکت تامین کننده،  توسعه تامین کننده و  مشارکت مشتری بر عملکرد سازمانی تاثیر معنادار مثبتی دارند. همچنین کارکردهای مدیریت کیفیت بر انتخاب تامین کننده، کارکردهای مدیریت کیفیت بر مشارکت تامین کننده، کارکردهای مدیریت کیفیت بر توسعه تامین کننده، کارکردهای مدیریت کیفیت بر مشارکت مشتری، انتخاب تامین کننده بر مشارکت تامین کننده، مشارکت تامین کننده بر توسعه تامین کننده و انتخاب تامین کننده بر توسعه تامین کننده، تاثیر معنادار مثبتی داشته است.

کلیدواژه‌ها