تاثیر دین در تحقق بازاریابی سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، تهران ، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد

چکیده

پیشرفت های روزمره علم و تکنولوزی معایب ومزایایی دارد.غالبا وفور مزایای آن موجب چشم پوشی از مضرات آن می شود.آلودگی های زیست محیطی از جمله این مضرات است.که با توجه به افزایش رقابت، بازاریابی این ضعف را به فرصتی برای سازمان ها مبدل کرده است. سازمانی که کمترین زیان زیست محیطی را ایجاد کند توانسته است از این فرصت بهره جوید. تحقیقات نشان داده اند گردانندگان اصلی چرخه ی این سازمان ها یعنی مصرف کننده ها به سازمان هایی که به محیط زیست اهمیت بیشتری می دهند گرایش دارند. اما بحث دین داری و اعتقادات در رابطه با بازاریابی در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. دین اسلام دینی جامع و کامل می باشد و برای تمام مسائل زندگی افراد توصیه هایی دارد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر دینداری مصرف کنندگان بر هویت محیطی، نگرش نسبت به مسائل زیست محیطی و هنجارهای ذهنی در مورد محیط زیست است و تاثیر این متغیرها بر قصد خرید محصولات سبز بررسی شده است.هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر دین داری بر قصد خرید محصولات سبز است.در این تحقیق نمونه گیری از بین  جامعه آماری  تحقیق ،دانشجویان دانشگاه شاهد با تعداد 386 نفر نمونه انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که دین داری بر قصد خرید محصولات سبز تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها