بررسی تاثیر تبلیغات رسانه تلویزیونی بر قصد خرید مجدد مشتریان با میانجی گری متغییرهای رفتار شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، ایران

2 دانشیار گروه آموزشی مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استاد گروه آموزشی مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در عصری که بر اصل مشتری گرایی استوار است، تبلیغات تلویزیونی از طریق ارایه تصاویر و اشکال ثابت و متحرک به بینندگان، فرصت های ارتباطی بی شماری را برای موسسات فراهم می سازد . با توجه به این امر؛ در پژوهش حاضر، اثر تبلیغات تلویزیونی بر قصد خرید مجدد مشتریان از محصولات گلرنگ بررسی شده است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 391 نفر از میان مشتریان فروشگاه های زنجیره ای انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن از روش تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ(89.9 درصد) تایید گردید. همچنین بررسی فرضیه ها و مدل نهایی تحقیق توسط نرم افزار   AMOS20 بررسی و تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که تبلیغات تلویزیونی از میان متغییرهای رفتارشناختی بیشترین تاثیر را بر نشانه های بیرونی(55/0) و کمترین تاثیر را بر خریدآنی(1/0) دارد و از طرف دیگر از میان متغییرهای رفتارشناختی، کیفیت درک شده (75/0) بیشترین تاثیر و نشانه های بیرونی (1/0-) کمترین تاثیر را بر قصد خرید مجدد مشتریان از محصولات گلرنگ دارد؛ در نتیجه پیشنهاد می شود گروه صنعتی گلرنگ با بررسی جایگاه رقابتی خود و تعداد رقبایی که برای محصولاتشان در بازار وجود دارد، ویژگی های درونی و بیرونی مناسبی برای محصولاتشان در راستای جلب رضایت قصد خرید مجدد مشتریان در فروشگاه رفاه کرمان باید ارائه کند.

کلیدواژه‌ها