بررسی ارتباط سبک های تصمیم گیری مصرف کنندگان با خرید نوشیدنی های گازدار (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آبادکتول، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی ،علی آبادکتول،ایران

چکیده

پژوهش های متعدد نشان داده است که مصرف کنندگان از سبک های مختلفی هنگام مواجه شدن با تصمیمات در بازار پیروی می کنند.این سبک ها رویکرد ذهنی مصرف کنندگان در فرآیند تصمیم گیری برای خرید می باشد.لذا هدف از این مطالعه بررسی ارتباط سبک های تصمیم گیری مصرف کنندگان با خرید نوشیدنی های گازدار در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان گیلان می باشد.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است و جامعه‌ی آماری آن،کلیه مصرف کنندگان نوشیدنی های گازدار در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان گیلان می باشند. تعداد نمونه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان،384نفر بوده است . ابزار گرداوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه است که ازپرسشنامه سبک مصرف کنندگان (سی.اس.آی) استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ همه آن‌ها بالای 7/0 بوده است.  جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSSاستفاده شده است.نتایج پژوهش نشان داد هر هفت فرضیه پژوهش که  شامل: « کمال گرا و حساس به کیفیت بالا، حساس به برند، سردرگمی به دلیل گزینه های در دسترس زیاد، لذتگرا و طالب خرید به عنوان سرگرمی، حساس به قیمت و ارزش قائل شدن برای پول، واکنشی- بی برنامه و بی هدف ، عادتگرا و وفادار به برند » مورد تایید قرار گرفتند و بین  سبک های تصمیم گیری مصرف کنندگان با خرید نوشیدنی های گازدار در فروشگاه های زنجیره ای استان گیلان رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها