عوامل موثر بر پذیرش تبلیغ اینترنتی در دیدگاه مدیران تولیدی های لوازم ورزشی در کسب و کارهای کوچک و متوسط دراستان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ،گروه تربیت بدنی،واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 اساتید حق التدریس دانشگاه آزاد مرند

3 کارشناسی ارشد،گروه تربیت بدنی،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف عوامل موثر در پذیرش تبلیغ اینترنتی در دیدگاه مدیران تولیدی‌های لوازم ورزشی در کسب و کارهای کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی در سال 95 انجام شد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مدیران اجرایی و ارشد تولیدیهای لوازم ورزشی به تعداد 128 نفر می­باشد به علت کوچک بودن حجم جامعه آماری، تعداد نمونه برابر با حجم جامعه آماری در نظر گرفته شد. برای جمع­آوری داده­های لازم جهت آزمون فرضیه­های تحقیق از پرسشنامه­های محقق ساخته عوامل موثر بر پذیرش تبلیغ اینترنتی(دولت، ماهیت کالا، و تجارت الکترونیک ) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها مورد تآیید متخصصان و میزان آلفا کرونباخ بالای0.75 بدست آمد. برای تحلیل توصیفی داده­ها، از جداول نمودارها، شاخص­های پراکندگی و برای تحلیل استنباطی فرضیه­ها، آزمون کولموگروف اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.نتایج نشان داد که، رشد تجارت الکترونیک ، دولت وماهیت کالا وخدمات بر پذیرش تبلیغ اینترنتی در دیدگاه مدیران تولیدی های ورزشی در کسب و کارهای کوچک و متوسط تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها