ارائه یک روش ترکیبی از ANP و VIKORدر زنجیره تامین سبز تحت محیط خاکستری جهت اولویت بندی مشتریان (مورد مطالعه: شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی صنایع ، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین ، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، قزوین، ایران

چکیده

هدف این تحقیق، اولویت بندی مشتریان فرآورده های نفتی در زنجیره تامین چند معیاره سبز و محیط خاکستری و با توجه به استانداردهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شاخص های عملکردی زیست محیطی، در زمینه توزیع هر یک از فرآورده ها به مشتریان مختلف توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس می باشد. تحقیق حاضر تحت شرایط عدم قطعیت با ساختار خاکستری و با بهره گیری از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره و در نظر داشتن معیارهای زیست محیطی مورد مطالعه قرار گرفت، به طوری که ابتدا با استفاده از روش تحلیل شبکه ای[1] در محیط خاکستری و نظرسنجی از خبرگان سازمان به تعیین اوزان شاخص های مطرح در توزیع فرآورده های نفتی پرداخته شد. سپس با روش ویکور خاکستری[2]، به رتبه بندی و تعیین اولویت مشتریان محصولات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس پرداخته شد.[1]. Analytic Network Process:ANP


[2]. Gery VIKOR

کلیدواژه‌ها