بررسی تاثیر مدیریت استعداد در به کارگیری و جذب نخبگان و اثرات آن بر کاهش مهاجرت نخبگان در کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترا

چکیده

مدیریت استعداد براى موفقیت سازمان ها حیاتى است چرا که از طریق شناسایى،توسعه و چینش مجدد کارکنان مستعد و نخبه،امکان دستیابى به مزیت رقابتى را فراهم می آورد.به زعم محققان، مقوله مدیریت استعداد در راستاى جلوه بخشیدن به مدیریت منابع انسانى براى کسب مزیت رقابتى و توان بالقوة آن براى ایجاد ارزش افزوده مطرح شده است. تبیین اهمیت مدیریت استعداد براى موفقیت سازمان، یکى از دستاوردهاى این مقاله است. در این مقاله، به مدیران و برنامه ریزان سازمان های اجرایی کشور،پیشنهاد شده است که جهت جذب، نگهدارى و بهره گیری از نیروهاى نخبه و با استعداد، تدابیر ویژه اى را در دستور کار قرار دهند. بدین منظور باید ساختار و معمارى منابع انسانى متمایزى که بر مدیریت نیروهاى نخبه و با استعداد تمرکز دارد، طراحى شود. به این صورت که ابتدا ارزش ها و شایستگى هاى محورى سازمان را مشخص کرده، سپس پست هاى کلیدى و استراتژیکى که بر این ارزش ها و شایستگى ها تأثیر می گذارند را شناسایى نموده و متناسب با هر پست،اقدام به نیاز سنجى نخبگان و استعداد هاى مورد نیاز براى تصدى آن پست نمایند.آنگاه یک منبع استعدادى را که متشکل از نیروهاى  نخبه و با استعداد در ارتباط با مشاغل کلیدى سازمان است ایجاد نمایند. براى ایجاد انگیزه در این نیروها و حفظ آنها، از سیستم کارى منعطف استفاده نمایند و به آنها استقلال و آزادى عمل بیشترى بدهند. همچنین، محققان به برنامه های جامع به کارگیری نخبگان و سیستم های تشویقی کاهش مهاجرت نخبگان، در کشورهای آسیای شرقی، اروپایی و آمریکایی پرداخته اند.

کلیدواژه‌ها