شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی‌های شخصی‌سازی و کدگذاری به روش تحلیل عاملی تاییدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دکتری مدیریت صنعتی، استاد یار دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

 موفقیت مدیریت دانش، مستلزم شناسایی عوامل و و یژگی‌های مؤثر بر آن است. در شناسایی عوامل کلیدی موضوعی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، عدم توجه به رویکرد و استراتژی سازمان در استقرار مدیریت دانش است. از سوی دیگر محدودیت منابع سازمانی ضرورت توجه به رویکرد مناسب مدیریت دانش در سازمان را بیشتر می‌کند. هدف تحقیق حاضر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی‌های شخصی‌سازی و کدگذاری است. پس از مطالعه ادبیات موضوع و بررسی عوامل و ویژگی‌های آنها به تفکیک هر استراتژی، پرسشنامه‌ای طراحی شد که دارای خصوصیت روائی و اعتبار لازم بوده‌ است و در بین 152 تن از خبرگان توزیع و به کمک نرم افزار لیزرل و روش تحلیل عاملی تاییدی، مدل مفهومی تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که کلیه عوامل و ویژگی‌های شناسایی شده در استراتژی شخصی‌سازی و کدگذاری، تأیید شدند و عوامل ساختار و رهبری در هر دو استراتژی در بالاترین اولویت قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها