ارزیابی کارایی سود در زنجیره تامین سه مرحله ای با خروجی های برگشت داده شده با تکنیک تحلیل پوششی داده ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، گروه ریاضی‏‏، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ، قزوین ، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گروه ریاضی، رشت، ایران

3 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، گروه مدیریت، تهران، ایران

چکیده

 مدیریت زنجیره تامین برای مدیران سازمان های مختلف به منظور بهبود عملکرد آن سیستم ها یک امر حائز اهمیت است. از جمله موارد این مدیریت آنالیز، تحلیل، و بررسی  هر یک از مراحل یک زنجیره تامین می باشد. ارزیابی یک زنجیره به صورت "جعبه سیاه" به منظور مدیریت آن نمی تواند اطلاعات دقیقی برای تعیین استراتژی و هدف گزاری ارایه دهد. لذا لزوم به استفاده از  تکنولوژی‌ها و ابزارهای جدید جهت تحلیل کل زنجیره و هر یک از مراحل آن احساس شده است. در برآوردن این نیاز تکنیک تحلیل پوششی داده ها بسیار تاثیر گذار بوده است. در این تحقیق به معرفی مدل جدیدی برای ارزیابی کارایی سود در یک زنجیره تامین با خروجی برگشت داده شده به مراحل قبل (به علت عدم برخورداری از کیفیت مطلوب ) پرداخته شده است.  در مثال کاربردی داده هایی از شرکت های نساجی در نظر گرفته شده و مدل ارزیابی کارایی سود در زنجیره تامین معرفی شده برای آن ها اجرا و کارایی کل زنجیره و هر یک از مراحل آن بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها