اثر راهبرد و فرایندهای مدیریت دانش بر تعالی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران،

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 کارشناس ارشد کتابداری،دانشگاه آزاد اسلامی،همدان،ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیرات راهبردها و فرایندهای مدیریت دانش بر تعالی سازمانی در شرکت پالایش گاز ایلام انجام شد.روش انجام پژوهش،توصیفی از نوع همبستگی- معادلات ساختاری می باشد. نمونه این پژوهش شامل 155 نفر از کارکنان شرکت پالایش گاز ایلام بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای از میان 256 نفر پرسنل رسمی انتخاب شدند.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود.برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و معادلات ساختاری استفاده گردید.یافته های حاصل از برازش الگوی ساختاری،نشان داد میان راهبردهای انسان – محور و سیستم محور با تعالی سازمانی،تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد.همچنین نقش میانجی فرایندهای مدیریت دانش (فرایندهای کسب و خلق دانش به همراه تسهیم دانش) در مدل مفهومی پژوهش (ارتباط غیر مستقیم) مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها