تاثیر مدیریت سود فزاینده و مدیریت سود کاهنده بر کیفیت گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه حسابداری- دانشکده اقتصاد و حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی- ایران

2 کارشناس ارشد گروه مدیریت مالی- دانشکده مدیریت و حسابداری - دانشگاه علامه طباطبایی- تهران- ایران

3 دانشجوی دکترای گروه حسابداری- دانشکده اقتصاد و حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی- ایران. عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

چکیده

این مقاله نتایج تحقیق تاثیر مدیریت سود فزاینده و کاهنده بر کیفیت گزارشگری مالی را نشان می‌دهد. دقت پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی و پایداری سود حسابداری به عنوان شاخص‌هایی از کیفیت گزارشگری مالی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله مدیریت سود با استفاده از مدل کاسنیک و کیفیت گزارشگری مالی از طریق مدل تعدیل شده بارث محاسبه گردیده است.
فرضیه‌های تحقیق از طریق داده‌های پانل با استفاده از اطلاعات 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385-1395 مورد آزمون قرار گرفته است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مدیریت سود فزاینده و مدیریت سود کاهنده باعث کاهش کیفیت گزارشگری مالی شده است، یعنی انجام مدیریت سود به سمت تحریف گزارشهای مالی و منافع فرصت‌طلبانه گرایش دارد؛ اما مدیریت سود تاثیری بر پایداری سود حسابداری ندارد.

کلیدواژه‌ها