بررسی رابطه بازارگراییِ داخلیِ رهبری اخلاقی و فرسودگی شغلی بانقش میانجی گری استقلال شغلی بر تعهد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشدحسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد یزد، یزد، ایران

2 دکتری مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران.

چکیده

بازارگرا بودن رهبری اخلاقی از نیازهای اولیه برای گذر از یک اقتصاد درحال توسعه به توسعه یافته است باعنایت به نقش بی بدیل محرکهای نیروی انسانی  در تحقق این مهم و خطر مواجه شدن با فرسودگی شغلی، بررسی این عوامل می تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیارمدیران شرکتها و سرمایه گذاران نهادی قراردهد. در این راستا روش پرسشنامه ای منطبق باطیف 5 ماده ای لیکرت، با در نظرگرفتن فاصله زمانی و مکانی پژوهش بانک شهرایران و کلیه کارکنان حاضر و فعال شعب بانک تا تاریخ 30/08/1395 و باتوجه نسبت سهمی تقسیم منابع انسانی گرفته شده ازسرپرستی ها، شامل کارکنان و مدیران سرپرستی منطقه 3  این بانک متشکل از 26 شعبه و19 باجه جهت نمونه انتخاب گردیده و 283 پرسشنامه ازنظر روایی وپایایی مورد تائید قرارگرفته و تحلیل داده ها دراین تحقیق بااستفاده ازنرم افزارهای آماری spss وsmart pls انجام شد. درتحقیق حاضر با توجه به نتیجه فرضیات مدل اصلی تاثیر بازارگرایی داخلی رهبری اخلاقی و فرسودگی شغلی برتعهدسازمانی تائید می گردد. ضریب تعیین برای متغیر تعهد سازمانی 69% برآورد شده و نشان می دهد که متغیرهای بازارگرایی داخلی رهبری اخلاقی و فرسودگی شغلی روی هم رفته می توانند 69% ازتغیرات تعهد سازمانی را توضیح دهند.

کلیدواژه‌ها