تاثیر مشتری گرائی بر عملکرد صادرات با توجه به نقش تعهدرفتاری و ارتباطات در شرکتهای صادر کننده پائین دستی پتروشیمی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدقزوین، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با عنوان تاثیر مشتری گرائی بر عملکرد صادرات با توجه به نقش تعهدرفتاری و ارتباطات در شرکت­های صادر کننده پائین دستی پتروشیمی در ایران می باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر تبیین تاثیر مشتری گرائی بر تعهدات رفتاری، ارتباطات و عملکرد صادراتی    شرکت­های صادرکننده محصولات پائین دستی پتروشیمی می­باشد. در این تحقیق از روش تحقیق پیمایشی به منظور بررسی تاثیر مشتری گرائی بر عملکرد صادرات با توجه به نقش تعهدرفتاری و ارتباطات در شرکت­های صادر کننده پائین دستی پتروشیمی در ایران استفاده شده­است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران و کارشناسان بازاریابی شرکت­های صنعت پتروشیمی(صنایع پائین دستی) شکل می­دهند. بنابراین می­توان عنوان نمود که جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان بازاریابی 600 شرکت فعال در صنعت پتروشیمی می­باشند. حال با توجه به آنکه به طور متوسط در هر شرکت می­توان تعدادی از مدیران و کارشناس بازاریابی مشغول به فعالیت می­باشند بنابراین می­توان انتظار داشت که اعضای جامعه حاضر را می­توان نامحدود در نظر گرفت. حال با توجه به آنکه جامعه آماری می­توان عنوان نمود که حجم نمونه با توجه به جدول مورگان برای تعداد جامعه نامحدود تعداد اعضای نمونه برابر 384 مورد می­باشد . نتایج تحقیق نشان می­دهد که تعهدات رفتاری بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت معنی­داری دارد . ارتباطات بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت معنی­داری دارد.. مشتری­گرایی بر تعهدات رفتاری تأثیر مثبت معنی­داری دارد. مشتری­گرایی بر ارتباطات تأثیر مثبت معنی­داری دارد. عملکرد صادراتی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت معنی­داری دارد .

کلیدواژه‌ها