عوامل موثر بر خصومت پایدار و موقت مصرف کنندگان ایرانی در قبال کشورهای عربی و پیامد آن بر قضاوت نسبت به کیفیت و تمایل به خرید محصولات خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار، گروه ریاضی و آمار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

خصومت مصرف کننده مفهومی مفید جهت درک واکنش  نسبت به محصولات کشورهای خارجی در ادبیات بازاریابی معرفی شده است. پژوهش حاضر تاثیر خصوصیات اجتماعی نظیر تعصب، میهن پرستی و محافظه کاری بر بروز خصومت مصرف­کنندگان ایرانی و همچنین پیامدهای آن در قبال محصولات منتسب به کشورهای عربی را بررسی می­نماید. انتخاب روابط بین ایران و اعراب به دلیل وجود روابط پرتنش تاریخی و منازعات اقتصادی و سیاسی جاری ، باعث شده است برخلاف اکثر پژوهش­های قبلی بتوان هم خصومت پایدار و هم موقت را در یک مدل بررسی نمود. جامعه آماری مصرف­کنندگان ایرانی می­باشند که از میانشان نمونه­ای تصادفی به حجم  417 در شهرستان اصفهان انتخاب گردید. برای جمع­آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده و با بهره­گیری از روش معادلات ساختاری فرضیه­ها بررسی شده­اند. نتایج حاکی از آن است هرچند خصومت مصرف کنندگان ایرانی تاثیری بر قضاوتشان نسبت به کیفیت محصولات عربی ندارد اما می­تواند میزان تمایل آنها به خرید را کاهش دهد. همچنین خصومت ناشی از رخدادهای جاری بیش از خصومت برخاسته از تنازعات تاریخی بر رفتار خرید مصرف کنندگان تاثیر می­گذارد. تعصب، محافظه­کاری و میهن­پرستی نیز به عنوان عوامل تاثیرگذار بر خصومت مصرف کنندگان ایرانی تائید شده­اند. در بخش آخر مقاله براساس یافته­ها، پیشنهاداتی برای مدیران و پژوهشگران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها