ارائه یک روش ترکیبی از ANP و مدل SAR در تحلیل پوششی داده‌ها جهت مقایسه و رتبه‌بندی گزینه‌ها (مطالعه موردی: محصولات شرکت کرمان موتور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی صنایع ، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع ، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران.

چکیده

تحلیل پوششی داده‌ها(DEA)  کارایی نسبی واحدهای تصمیم‌گیرنده (DMU) را برآورد می‌کند. مدل تحلیل پوششی داده‌ها یکی از روش‌های سنجش کارایی بوده که جهت ارزیابی واحدهای تصمیم گیرندة متجانس به کار می‌رود. امّا در استفاده از این تکنیک به ازای  واحد تصمیم گیرنده جهت به دست آوردن کارایی، نیازمند  بار فرمول‌نویسی هستیم، که در نتیجه مقایسة بین واحدهای تصمیم گیرنده در قالب یک وزن مشترک امکان‌پذیر نمی‌باشد و مدل دارای قدرت تشخیص پایینی می‌باشد. این تحقیق از ترکیب فرآیند تحلیل شبکه‌‌ای (ANP) و تحلیل پوششی داده‌ها استفاده می‌کند که این روش می‌تواند برای مقایسه، ارزیابی و رتبه‌بندی گزینه‌ها و عملکرد واحدهای تصمیم‌گیرنده استفاده شود. برای آزمون روش پیشنهادی، کاربرد مدل در مقایسه و رتبه‌بندی محصولات یک شرکت خودروساز بررسی شده است. از نتایج مدل مشخص است که مدل پیشنهادی برای مسائل عملی مفید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها