تاثیر اندازه شرکت و نرخ تورم بر ساختار سرمایه و سلامت مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بمبئی و توکیو با تاکید بر نقش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد سیرجان، دانشگاه ازاد اسلامی، سیرجان، ایران

2 عضو هیات علمی، گروه حسابداری، واحد بم، دانشگاه ازاد اسلامی، بم، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اندازه شرکت و نرخ تورم بر ساختار سرمایه و سلامت مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بمبئی و توکیو با تاکید بر نقش استانداردهای بین­المللی گزارشگری مالی می­باشد. بدین منظور، نمونه­ای شامل 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال­های مالی 1389 الی 1394، نمونه­ای شامل 500 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بمبئی برای سال­های مالی 2011 الی 2016 و نمونه­ای شامل 250 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار توکیو برای دو بازه زمانی سال­های مالی 2011 الی 2013 (قبل از الزام پذیرش استانداردهای بین­المللی گزارشگری مالی) و سال­های مالی 2014 الی 2016 (بعد از الزام پذیرش استانداردهای        بین­المللی گزارشگری مالی) مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور اندازه­گیری سلامت مالی از دو پارامتر بازده دارایی و بازده سرمایه استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها با استفاده از داده­های تابلویی (پانل) نشان داد در بورس اوراق بهادار تهران اندازه شرکت تاثیر منفی و معنی­داری بر ارزش شرکت­ها دارد، این در حالیست که در بورس اوراق بهادار بمبئی و توکیو اندازه شرکت تاثیر مثبت و معنی­داری بر ساختار سرمایه دارد. همچنین در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های مالی 1394-1389 و در بورس اوراق بهادار بمبئی برای سال­های مالی 2011 الی 2016 و در بورس اوراق بهادار توکیو طی سال­های مالی 2013-2011، اندازه شرکت تاثیر منفی و معنی­داری بر سلامت مالی (بازده دارایی و بازده سرمایه) دارند. این در حالیست که در بورس اوراق بهادار توکیو طی دوره مالی 2016-2014 و بعد از الزام پذیرش استانداردهای بین­المللی گزارشگری مالی اندازه شرکت تاثیر مثبت و معنی­داری بر سلامت مالی (بازده دارایی و بازده سرمایه) دارند. ضمن اینکه در هر سه بورس، نرخ تورم بر سلامت مالی (بازده دارایی و بازده سرمایه) تاثیر معکوس (منفی) و معنی­داری دارد. لازم بذکر است در هیچ یک از بورس­های یاد شده، نرخ تورم بر ساختار سرمایه تاثیر معنی­داری ندارد.

کلیدواژه‌ها