بررسی تأثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان با توجه به نقش میانجی آوای سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی با ملاحضه نقش میانجی آوای سازمانی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان تهران به تعداد 287 نفر است که 165 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. نتایج آزمون تحلیل حداقل مربعات جزئی نشان داد هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان سازمان تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین، با توجه به تأثیر هوش هیجانی بر آوای سازمانی و از طرفی تأثیر آوای سازمانی بر رضایت شغلی، نتایج حاکی از وجود نقش میانجی آوای سازمانی در تأثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی دارد. بطور کلی، یافته‌های ما نشان می‌دهد که چگونه روند فکری کارکنان می‌تواند منجر به ایجاد حس نزدیکی، تعهد سازمانی و صدای آن­ها شود که این موضوع می­تواند رضایت آن­ها را در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها