تاثیر شایستگی های تجارت اجتماعی بر تمایل رفتار خرید زنان مسلمان (مطالعه موردی: کاربران طیف زن در شبکه های اجتماعی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد یادگار امام شهر ری، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین،ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام، شهر ری، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، ایران

چکیده

شایستگی­های تجارت اجتماعی می­تواند رفتار خرید زنان مسلمان را افزایش و بهبود بخشد. هدف از اجرای این پژوهش تاثیر شایستگی­های تجارت اجتماعی بر رفتار خرید زنان است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و بر اساس روش، توصیفی- پیمایشی است. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، 384 نفر از زنانی که حداقل یکبار از طریق شبکه اجتماعی تلگرام، اینستاگرام، واتس­آپ خرید داشته­اند. با روش نمونه­گیری در دسترس، پرسشنامه را تکمیل کرده­اند. برای تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش از نرم افزار SPSS و Smart PLS استفاده شده است. همه فرضیه­های تحقیق مورد تایید قرار گرفته است و تاثیر شایستگی­های تجارت اجتماعی بر رفتار خرید زنان مسلمان، تاثیر حضور اجتماعی بر رفتار خرید زنان مسلمان ، تاثیر ارتباط با خریدارن بر رفتار خرید زنان مسلمان ، تاثیر ارتباط با فروشندگان بر رفتار خرید زنان مسلمان ، تاثیر گروه­ها و جوامع مجازی بر رفتار خرید زنان مسلمان ، تاثیر حمایت اطلاعاتی بر رفتار خرید زنان مسلمان ، تاثیر حمایت عاطفی بر رفتار خرید زنان مسلمان ، تاثیر سفارشی سازی بر رفتار خرید زنان مسلمان و تاثیر قابلیت استفاده بر رفتار خرید زنان مسلمان، به اثبات رسید. این پژوهش نشان داد که شایستگی­های تجارت اجتماعی با تاثیر بر رفتار خرید زنان مسلمان ، بر درک بهتر استفاده از تجارت اجتماعی در بین زنان مسلمان باعث افزایش رضایت، وفاداری و اعتماد آن­ها از مولفه های تجارت اجتماعی گردید.

کلیدواژه‌ها