بررسی نقش شدت کارآفرینی و گرایش استراتژیک بر ایجاد قابلیت‌های رقابت‌پذیری و عملکرد صادراتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه مدیریت، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

2 استادیار، عضو هیات علمی گروه مدیریت، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

چکیده

مطالعه‌ی پیش‌رو با هدف بررس بررسی نقش شدت کارآفرینی و گرایش استراتژیک در ایجاد قابلیت‌های رقابت‌پذیری و عملکرد صادراتی صورت پذیرفت. این تحقیق در نوع خود یک مطالعه‌ی کاربردی، کمّی و پیمایشی بود که به صورت مقطعی اجرا شد. جامعه‌ی آماری این تحقیق کارکنان شرکت پتروشیمی ایلام به تعداد 1900 نفر  بودند که نمونه‌ای 372 عضوی از میان آنها به صورت تصادفی ساده و بدون جایگذاری انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌های این تحقیق پرسشنامه‌ی استاندارد بود که روایی و پایایی‌ آنها مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی بهره گرفته و با نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس اجرا شد. یافته‌ها نشان می‌دهند که شدت کارآفرینی بر گرایش استراتژیک، قابلیت‌های رقابت‌پذیری و عملکرد صادراتی تأثیر معناداری دارد. همچنین یافته‌ها مؤید آن هستند که گرایش استراتژیک بر قابلیت‌های رقابت‌پذیری و عملکرد صادراتی تأثیر معناداری دارد. نتایح همچنین نشان داد که قابلیت‌های رقابت‌پذیری بر عملکرد صادراتی تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها