طراحی مدل فرهنگ مدیریت فرآیند کسب وکار بر عملکرد مالی در سیستم بانکداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی. دانشکده مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک. اراک. ایران.

2 دانشیار مدیریت بازرگانی. دانشکده مدیریت. واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی. اراک. ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی. دانشکده مدیریت. واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی. اراک. ایران

چکیده

هدف از این پژوهش حاضر طراحی مدل فرهنگ مدیریت فرآیند کسب­وکار بر عملکرد مالی در سیستم بانکداری بوده است. این تحقیق از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و در دسته تحقیق­های علّی قرار دارد. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه شامل مدیران و معاونان بانک­های شهر اراک بوده است که برای سنجش وضعیت موجود از پرسشنامه 28 ­سوألی استفاده شد بنابراین روش گردآوری میدانی بوده است و پس از تأیید روایی و پایایی جهت جمع‌آوری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق برای بررسی روابط بین اجزاء مدل از مدل­یابی معادلات ساختاری استفاده شده است همچنین از نرم­افزار لیزرل برای تجزیه ­و­ تحلیل فرضیه­ها استفاده شده است. ­با توجه به تجزیه و تحلیل داده­ها، نتایج حاکی از آن بوده است که مشتری گرایی، برتری، مسئولیت­پذیری و کار گروهی بر فرهنگ مدیریت فرآیند کسب­وکار تأثیر دارد و همچنین فرهنگ مدیریت فرآیند کسب­وکار بر عملکرد مالی تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها