نقش تعدیل‌کننده اعتماد در پذیرش تجارت الکترونیکی بنگاه‌به‌بنگاه(B2B) ( مطالعه موردی: شرکت اینترنتی پارس سنتر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد بازاریابی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه بازرگانی، دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 گروه مدیریت آموزشی عالی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر «بررسی نقش تعدیل‌کننده اعتماد در پذیرش تجارت الکترونیکی بنگاه‌به‌بنگاه (B2B) در شرکت اینترنتی پارس سنتر» است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مشتریان شرکت اینترنتی پارس سنتر است که بر اساس آخرین آمار تعداد آن‌ها در سال 1397، 645 نفر می‌باشند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 242 نفر تعیین گردید. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش، شامل پرسشنامه استاندارد السد و همکاران (2017) است. روایی پرسشنامه‌ها توسط صاحب‌نظران تائید شد و پایایی پرسشنامه با توجه محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل از روش­های آماری توصیفی و آمار استنباطی (مدل معادلات ساختاری) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مطلوبیت درک شده، حمایت مدیریت ارشد و فشار رقابتی بر پذیرش تجارت الکترونیکی بنگاه‌به‌بنگاه تأثیر دارد اما آمادگی سازمانی بر پذیرش تجارت الکترونیکی بنگاه‌به‌بنگاه تأثیر ندارد. نتایج نیز نشان داد که فشار رقابتی بر پذیرش تجارت الکترونیکی بنگاه‌به‌بنگاه نقش تعدیل‌کننده اعتماد تأثیر دارد اما مطلوبیت درک شده، حمایت مدیریت ارشد، آمادگی سازمانی با نقش تعدیل‌کننده اعتماد بر پذیرش تجارت الکترونیکی بنگاه‌به‌بنگاه تأثیر ندارد.

کلیدواژه‌ها