بررسی تاثیر ارزش ادراک‌شده برند، درگیری مصرف‌کننده و رضایت مشتری بر وفاداری مشتری در صنعت بیمه (مطالعه موردی: مشتریان بیمه سامان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی تاثیر ارزش ادراک‌ شده برند، درگیری مصرف‌کننده و رضایت مشتری بر وفاداری مشتری در صنعت بیمه است. متغیرهای اصلی تحقیق، ارزش ادراک شده برند، درگیری مصرف­ کننده، رضایت مشتری و وفاداری مشتری است. جامعه آماری تحقیق تمامی مشتریان شرکت بیمه سامان هستند. از آنجایی‌که تعداد مشتریان به‌طور دقیق مشخص نیست و اگر هم مشخص شود تعداد آن‌ها از نظر آماری خیلی زیاد ‌می‌باشد،  و به علت عدم دسترسی محقق به تمام جامعه، جامعه آماری این تحقیق یک جامعه آماری نامحدود ‌می‌باشد‌‌ که براساس جدول مورگان تعداد نمونه 384 نفر تعیین میشود.. روش نمونه ­گیری، نمونه گیری در دسترس می باشد. این پژوهش، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی از شاخه مطالعات میدانی است. در پژوهش حاضر برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شده­ است. روایی محتوایی پرسشنامه­ ها مورد تأیید متخصصان و استاد راهنما قرار گرفته ­است. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر 86/0 برآورد گردیده­ است. برای تجزیه و تحلیل یافته­ ها از روش مدل ساختاری و از نرم افزار SmartPLS و SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ارزش ادراک شده برند، درگیری مصرف کننده و رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها