فروش آنلاین کالاهای لوکس: بررسی اثرات دسترسی آنلاین و نمایش قیمت (مطالعه موردی : مشتریان شرکت نوین چرم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد بازرگانی بین الملل، دانشگاه ایلام. ایلام، ایران

چکیده

امروزه تولیدکنندگان کالاهای لوکس برای رونق کسب و کار خود، اینترنت را به عنوان یک کانال توزیع به کار می­گیرند. همه­ شرکت­ های تجاری کوچک و بزرگ، این روزها دارای وب  سایت اینترنتی هستند. نشانی اینترنتی شرکت­ها بسیار مهم­تر از شماره تلفن­ های آن­ها بشمار می­ آید. علاوه­ بر این، شرکت­ ها تلاش می­کنند خود را در فضای مجازی معرفی کنند. بسیاری از شرکت­ ها نیز سعی کرده ­اند که از ظرفیت­ های اینترنت برای فروش آنلاین استفاده کنند. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر فروش اینترنتی کالاهای لوکس، اثرات دسترسی آنلاین و نمایش قیمت بر مشتریان شرکت نوین چرم می­باشد. برای این منظور در این پژوهش از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. برای گردآوری داده­ ها از پرسشنامه مشتمل بر 42 گویه استفاده گردیده است. همچنین، جامعه آماری در این پژوهش مشتریان شرکت نوین چرم واقع در شهر تهران می­ باشد که بر اساس روش نمونه­ گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ­ها، از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد مربعات جزئی به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که  اثرات دسترسی آنلاین بر راحتی معامله تأثیر مثبت و معنادار، و بر کمیابی ادراک شده مشتریان تاثیر منفی و معنادار دارد. از طرفی نیز، کمیابی ادراک شده با در نظرگرفتن متغیر میانجی تمایل به برند، تأثیر مثبتی بر تمایل خرید مشتریان دارد.

کلیدواژه‌ها