بررسی تاثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک بر رقابت پذیری بانک ها (مطالعه موردی: بانک های اقتصاد نوین،پاسارگاد،تجارت و ملت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، ،دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی و استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، تهران ، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد، تهران،‌ ایران

چکیده

امروزه رقابت در دنیای کسب­ وکار الکترونیک به طور فزآینده­ای در حال افزایش است. به همین دلیل مدیران این کسب­ وکارها به ویژه بانک­ها، بهبود کیفیت خدمات الکترونیک و ایجاد وفاداری و رضایت در مشتریان را هدف اصلی خود قرار داده­اند. ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت الکترونیک ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ بانک­ ها و موسسات اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ رﻗﺎﺑت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻏﻠﺐ ﺷﺮﻛت ­های ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﻮﻓﻖ درتجارت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را درک ﻛﺮده ­اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﻛﺖ در وب و ﻳﺎ ﺑﻬﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ، اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻی ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲاﺳﺖ. در تحقیق حاضر برآنیم تا تاثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک (تجربه مشتری، پاسخگویی، کنترل مشتری، قابلیت اجرایی، امنیت و حریم خصوصی، احساس مطلوب، اطمینان، راحتی، کاربر پسند و شخصی­ سازی) بر رقابت­ پذیری را در دو بانک خصوصی و دو بانک دولتی بررسی کنیم. روش پژوهش توصیفی و پیمایشی بوده و برای جمع ­آوری داده ­ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده­ شده ­است. آلفای کرونباخ پرسشنامه 89/0 می­باشد که نشان دهنده پایایی قوی ابزار تحقیق است. جامعه مورد بررسی این پژوهش شامل مشتریان بانک ­های اقتصاد نوین، پاسارگاد، تجارت و ملت شهر تهران می باشد. روش نمونه­ گیری تصادفی خوشه ­ای و اندازه نمونه 384 نفر برآورد شد. با استفاده از تحلیل عاملی و مدل­ سازی معادلات ساختاری در آموس فرضیه ­ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک بر رقابت ­پذیری بانک ­ها تاثیر دارد، ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک بیشترین تاثیر بر رضایت مشتری دارد، متغیر وفاداری مشتری بیشترین تاثیر بر رقابت­ پذیری دارد.

کلیدواژه‌ها