تاثیر بکارگیری تحلیل های مبتنی بر وب بر سنجش عملکرد و بهینه سازی بازاریابی دیجیتال (مطالعه موردی: شرکت های دیجیتال محور در تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مربی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه ظهور خدمات مبتنی بر وب مانند تجارت الکترونیکی، بانک داری الکترونیکی و موارد مشابه موجب ایجاد تغییرات اساسی در روش زندگی انسان­ها شده ­است. وب یک رسانه ارتباط مستقیم با هزینه کم را برای ارائه خدمات کسب ­وکارها به مشتریانش فراهم می­ کند. هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر بکارگیری تحلیل­ های مبتنی بر وب برای سنجش عملکرد و بهینه­ سازی بازاریابی دیجیتال شرکت ­های دیجیتال محور در تهران است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر رویکرد کمی و از نظر روش توصیفی- همبستگی است. ابزار جمع­آوری داده ­ها در این تحقیق پرسشنامۀ محقق ساخته است که با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. جامعۀ آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان بازاریابی شرکت­ های تجاری تحت وب در شهر تهران می­باشند که پرسشنامه بین110 نفر از مدیران و کارشناسان بازاریابی شرکت­های تجاری تحت وب در شهر تهران پخش شد  و جمع­آوری شد. برای بررسی تحلیل داده­ ها از مد­ل سازی معادلات ساختاری واریانس محور توسط نرم افزار Smart Pls  استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ­ها نشان داد تحلیل­ های مبتنی بر وب بر سنجش عملکرد بازاریابی دیجیتال و بهینه­ سازی بازاریابی دیجیتال تاثیر مثبت و معنی دارد، بنابراین برای بهبود عملکرد و بهینه سازی بازاریابی دیجیتال نیازمند توجه به خدمات مبتنی بر وب است.

کلیدواژه‌ها