سنجش و اندازه گیری فرهنگ و جو سازمانی و تجزیه و تحلیل آن جهت ارائه راهکارهای بهبود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت اجرایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، سنجش و اندازه­گیری فرهنگ سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد بوده تا در پی آن با ارائه راهکارهای اجرایی موجبات بهبود شاخص­های مرتبط فراهم آید. ارزیابی مبتنی بر پرسشنامه وایزبورد صورت گرفت. 263 نفر از کارکنان به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب و از آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده­ها به کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که وضعیت فرهنگ سازمانی در سازمان دارای مطلوبیت است. از میان ابعاد هفت گانه؛ بعد ارتباطات و رهبری بالاترین امتیاز و بعد پاداش کمترین امتیاز را به خود اختصاص دادند. ابعاد فرهنگ سازمانی با به کارگیری آزمون فریدمن اولویت بندی گردید. بر اساس نتایج حاصله بعد ارتباطات سازمانی دارای بالاترین اولویت و پاداش سازمانی دارای پایین­ترین اولویت می­باشد. همچنین به منظور ارزیابی ارتباط میان ابعاد فرهنگ سازمانی، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده و معنادار بودن تمامی ابعاد فرهنگ سازمانی تأیید شد.

کلیدواژه‌ها