بررسی تأثیر محرکه‌ای ارزش برند بر ارزش برند مشتری محور (موردمطالعه : مشتریان و مخاطبان برند نایکی در شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی واحد تهران مرکز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر محرک‌های ارزش برند بر روی ارزش برند مشتری محور در مورد مشـتریان برند نایکی[i] در شهر تهران است. این تحقیق از نظر ماهیت گــردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی و بر اساس هدف، کاربردی هست. جامعه آماری ین پژوهش مشـتریان برند نایکی شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس،، حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۳۸۴ نفر در نظر گرفته ‌شد. در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد 25 سؤالی (برایان، ۲۰۱۷)، استفاده‌شد. روایی تحقیق حاضر از نوعِ محتواییِ بود و پایایی آن نیز از روش آلفای کرونباخ مقدار 0.778 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد 2 χبه دست آمده کمتر از 3 و ۰۷۲/۰= RMSEA است که مناسب بودن برازش مدل تایید شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از معادلات ساختاری و تحلیل مسیر و نرم‌افزار LISREL انجام شد. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر معنادارِ محرک‌های ارزش برند بر روی ارزش برند مشتری محور هست.[i] Nike

کلیدواژه‌ها