رابطه دو سو توانی سازمانی و راهبرد‌های رقابتی (رهبری هزینه، تمایز و تمرکز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

2 گروه حسابداری ، واحد فسا ، دانشگاه آزاد اسلامی ، فسا، ایران.

چکیده

دو سو توانی به استفاده همزمان از رویکردهای اکتشافی و استخراجی اشاره دارد. راهبرد رقابتی نیز شامل رهبری هزینه، تمایز و تمرکز است. هدف این پژوهش، شناسایی رابطه دو سو توانی سازمانی و راهبرد‌های رقابتی (رهبری هزینه، تمایز و تمرکز) است. مطالعه پیش ‌رو از نوع توصیفی– پیمایشی بوده و از لحاظ هدف کاربردی است. ابزار جمع­آوری داده­های پژوهش نیز پرسشنامه است. نمونه‌گیری پژوهش حاضر به‌صورت تصادفی ساده، از 158 نفر از حسابداران و مدیران شرکت‌های صنعتی در استان فارس صورت گرفت. برای تحلیل یافته­های پژوهش نیز در قالب 3 فرضیه اصلی از روش معادلات ساختاری توسط نرم‌افزار Smart PLS، استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین دو سو توانی سازمانی و راهبرد‌های رقابتی (رهبری هزینه، تمایز و تمرکز) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با افزایش سطح دو سو توانی، میزان راهبرد رهبری هزینه، تمایز، افزایش می­یابد. یافته­های پژوهش موید آن است که دو سو توانی در حرفه حسابداری نیازمند توجه بیشتری است و با توجه به رابطه آن با راهبرد­های تجاری، لازم است به این موضوع توجه بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها