شناسایی عوامل تاثیرگذار برتوسعه تجارت الکترونیک با تاکید بر نقش شبکه های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، پردیس بین المللی بندرانزلی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

امروزه، شبکه ­های اجتماعی یکی از مهمترین ابزارهای کسب و کار سازمان­ ها محسوب شده و بسیاری از سازمان­ ها از این طریق، مشتریان بسیاری جذب کرده­ اند. هدف از نگارش تحقیق حاضر، بررسی تاثیر شبکه­ های اجتماعی بر توسعه تجارت الکترونیک بود. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده­ها، توصیفی- پیمایشی محسوب می­شود. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه بوده که برای تدوین آن، از مطالعات کتابخانه ­ای و میدانی استفاده شد. جامعه آماری مورد مطالعه، مشتریان سازمان ­هایی بودند که سفارشات خود را از طریق شبکه­ های مجازی انجام می­دادند. با مراجعه به جدول کریسی و مورگان، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش نمونه­ گیری نیز تصادفی طبقه ­ای می­باشد. در این تحقیق، تعداد دوستان و کاربران شبکه­های اجتماعی، حس گروهی و حمایت اجتماعی به عنوان متغیرهای مستقل، تجارت الکترونیک به عنوان متغیر میانجی و رضایتمندی از تجارت الکترونیک نیز به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. پرسشنامه مورد نظر نیز از نوع استاندارد بوده که پس از تائید روایی (محتوا) و پایایی (آلفای کرونباخ) میان افراد جامعه آماری توزیع شد. نتایج حاصل از بکارگیری مدلسازی معادلات ساختاری در محیط نرم­افزار لیزرل، بیانگر تاثیر مثبت و معنادار دوستان و کاربران شبکه­های اجتماعی و حمایت اجتماعی بر تجارت الکترونیک بود. ضمن اینکه تجارت الکترونیک و حس گروهی نیز بر رضایتمندی مشتریان تاثیر معنادار داشتند.

کلیدواژه‌ها