ارائه الگویی از اثر متغیرهای هوش هیجانی بر مولفه های سرمایه فکری به منظور طراحی استراتژی های رقابتی در دانشگاه ها ( مطالعه ی موردی دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری و مدیریت، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

2 گروه مدیریت، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه­ ی بین هوش هیجانی و مولفه ­های سرمایه فکری به منظور تدوین راهبردهای کاربردی برای کسب مزیت رقابتی در دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان انجام شده است. بدین منظور تعداد 42 نفر از اساتید و کارکنان این واحد دانشگاهی به روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه ­ای انتخاب شدند. ابزارگردآوری ­داده­ ها در این پژوهش شامل پرسشنامه29 سئوالی هوش هیجانی و پرسشنامه 41 سئوالی سرمایه فکری است که سئوالات آنها با استفاده از پرسشنامه ­های علمی مختلف تهیه و سپس روایی و پایایی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیه ­ها با استفاده از آزمون های آماری و معادلات ساختاری و با بکارگیری نرم افزارهای SPSS و Amos Graphics انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه ­ی منفی بین خودآکاهی با سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری است. همچنین بین آگاهی اجتماعی و سرمایه­ی رابطه­ ای و بین مدیریت ارتباطات و سرمایه ساختاری نیز رابطه­ی منفی مشاهده گردید. ولی بین خودآگاهی و سرمایه­ ی رابطه­ ای و بین خود مدیریتی و ابعاد سه گانه سرمایه فکری، بین آگاهی اجتماعی با سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری و در نهایت بین مدیریت ارتباطات با سرمایه ­ی رابطه ­ای و سرمایه انسانی، رابطه ­ی مثبت و معنی­داری مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها