طراحی و تبیین مدل بومی ویژگی های فردی کار آفرین جهت انتخاب سرمایه گذاری مخاطره پذیر در شرکت های نوپا: پژوهشی آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

صنعت سرمایه­ گذاری مخاطره­ پذیر از جمله مهمترین ضروریات اقتصاد کشورهای جهان به شمار می ­رود. پژوهش ­ها نشان داده­است که ویژگی­ های فردی کارآفرین از جمله مهمترین عناصر درسرمایه­ گذاری  مخاطره­ پذیر به شمار می­ آید؛ اما تاکنون پژوهشی به شناسایی این ویژگی ­های فردی نپرداخته­ است. لذا پژوهش حاضر به طراحی و تبیین مدل بومی ویژگی­های فردی کارآفرین جهت انتخاب سرمایه­ گذاری مخاطره­ پذیر در شرکت­ های نوپا می­ پردازد. در این راستا و برای نیل به این هدف، با اتکا بر رویکرد کیفی تحلیل مضمون (تحلیل تم)، به جمع ­آوری داده­ های کیفی از طریق مصاحبه با خبرگان­و شرکت ­های سرمایه­ گذاری مخاطره­ پذیر پرداخته­ شد و سپس مدل بومی ویژگی ­های فردی کارآفرین جهت انتخاب سرمایه­گذاری مخاطره ­پذیر در شرکت ­های نوپا ارائه گردید. در این مدل، تجربه کارآفرین، شایستگی های فردی کارآفرین، منش کارآفرین و ویژگی­ های شخصیتی کارآفرین به عنوان ویژگی­های فردی کارآفرین در نظر گرفته شدند. در ادامه و در بخش کمّی، پرسش­نامه ­ای طراحی و توسط مدیران شرکت ­های سرمایه­ گذاری مخاطره ­پذیر تکمیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­ های پرسش­نامه، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج بیانگر این است که هر چهار مضمون معرفی شده در این پژوهش شامل تجربه کار آفرین، شایستگی ­های فردی کار آفرین، منش کارآفرین و ویژگی­ های شخصیتی کارآفرین برای انتخاب سرمایه­ گذاری مخاطره­ پذیر در شرکت­ های نوپا تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها