تبیین نظریه مسئولیت اجتماعی جوانان در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تأکید بر حکمرانی خوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی،دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه،ایران.

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

3 گروه مدیریت ،دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه،دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه،ایران.

چکیده

هدف این مطالعه مدل‌سازی معادلات ساختاری مسئولیت اجتماعی جوانان با رویکرد انقلابی با تأکید بر حکمرانی خوب در جهت تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است. این پژوهش کاربردی و از نوع کیفی است. در این پژوهش به تبیین مسئولیت اجتماعی جوانان با رویکرد انقلابی پرداخته شد. بنابراین ضمن ارائه تعاریفی از مسئولیت اجتماعی و حکمرانی خوب و مروری بر مهم ترین مفاهیم آن به تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و انقلابی بودن به عنوان لازمه تحقق حکمرانی خوب اشاره گردید. برای شناسایی معیارها و بیان روابط بین معیارها، پس از مطالعه ادبیات پژوهش‌های مرتبط و مصاحبه با صاحب نظران از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی جوانان در پنج بعد اقتصادی، اجتماعی – سیاسی، قانونی، معنوی- اخلاقی و نوع‌دوستی و حکمرانی خوب در پنج بعد مشارکت اقتصادی، استقلال و آزادی، عدالت خواهی و مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و کارایی و اثربخشی دولت قرار گرفت. همچنین مدل مسئولیت اجتماعی جوانان با رویکرد انقلابی با تاکید بر حکمرانی خوب، برازش خیلی خوبی داشت و در نهایت مدل مسئولیت اجتماعی جوانان با رویکرد انقلابی با تاکید بر حکمرانی خوب طراحی و ارائه شد.

کلیدواژه‌ها