بررسی پدیده ضربه قوچ و نقش آن در شکست کسب و کارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

شکست کسب و کارها واقعیتی است که باید از همان مراحل اولیه ایجاد یک کسب و کار در نظر گرفته شود. چنین پیش بینی نیازمند توسعه طرح های احتمالی و درک موثر و کافی از رویدادهایی است که حتی ممکن است هرگز اتفاق نیافتد. تعیین منشا شکست یک کسب و کار هیچگاه ساده نبوده و بسیاری از کسب و کارها حتی پس از شکست هم نمی توانند به دلایل واقعی آن پی ببرند. بسیاری از شکست ها به علت توقف های ناگهانی در کسب و کار اتفاق می افتد که به اشتباه ممکن است علت شکست را همین توقف ها بدانند، در حالیکه اینگونه نیست، و منشا بسیاری از شکست ها می تواند در پدیده های قبلی باشد که اکنون تشدید شده اند. مقاله حاضر به روش کتابخانه ای و با مرور ادبیات نظری و پیشینه مطالعات قبلی، پدیده جدیدی به نام ضربه قوچ و نقش آن در شکست کسب و کارها را معرفی خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها