بررسی رابطۀ بین دانش مالی مدیرعامل و سیاست های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی ، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین دانش مالی مدیرعامل و سیاست­ های مالی (شامل؛ سیاست پرداخت سود، اهرم مالی و نگهداشت وجه نقد) در شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می ­باشد. این تحقیق از حیث هدف کاربردی، از لحاظ روش همبستگی و از نوع پس رویدادی (گذشته­نگر) می­باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1388 تا 1396 می­باشد. دراین پژوهش برای آزمون فرضیه­های مطرح شده از روش داده­ های ترکیبی و  رویکرد حداقل مربعات تعمیم­یافته استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که بین دانش مالی مدیرعامل و سیاست پرداخت سود رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد. به بیان دیگر، تقسیم سود در شرکت ­هایی که مدیران عامل آنها از دانش مالی بهره می­ برند، کمتر است. علاوه براین، یافته­ های پژوهش نشان می­دهد که رابطۀ بین دانش مالی مدیرعامل و نگهداشت وجه نقد مثبت و معنادار است. به این مفهوم که مدیران عامل با دانش مالی وجه نقد بیشتری نگهداری می­کنند. یافته­ های دیگر پژوهش حاکی از آن است که بین دانش مالی مدیرعامل و اهرم مالی رابطۀ منفی وجود دارد اما معنادار نیست. این نتیجه نشان می­دهد که اهرم مالی در شرکت­ های با مدیران عامل متخصص مالی و سایر شرکت­ ها تفاوت معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها