دفاع از منافع عمومی در موافقتنامه تریپس و سازمان تجارت جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فن‌آوری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 عضو هیات علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران

3 گروه روابط بین الملل، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

اجرای موافقت نامه جنبه های تجارتی حقوق مالکیت فکری (تریپس)، همواره یکی از موضوعات مورد نقد و مناقشه در بین صاحب نظران علوم مختلف است. برخی با زیر سوال بردن این توافق نامه، وجود آن را بالقوه برای رفاه عمومی جهانی و منافع ملی کشورها مضر می­دانند. برخی دیگر نیز، الزامات و ضعف­های سازمان تجارت جهانی را بر آسیب های توافقنامه تریپس تأثیرگذار می دانند. با این حال، برخی نیز معتقدند جایگزین‌های تریپس می‌تواند مضرتر باشد. در این مقاله ضمن مرور دیدگاه های صاحب نظران حقوق مالکیت فکری، اثرات قرارگرفتن موافقت نامه تریپس در سازمان تجارت جهانی مورد بررسی و تحلیل قرار می­گیرد. بررسی این دیدگاه­ها به کشورهایی مانند ایران که در نظر دارند به عضویت سازمان تجارت جهانی ملحق شوند یاری می رساند تا با درک روشن تری نسبت به این الحاق و پذیرش موافقت نامه تریپس اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها